Καδοφόρο αναβατόριο φόρτωσης Α’ υλών 40Τ/Η

Το καδοφόρο αναβατόριο είναι κατάλληλο για την κατακόρυφη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων χύδην υλικών. Η δυναμικότητα του κυμαίνεται μεταξύ των 20 μέχρι και 100 τόνους την ώρα. Η κίνηση γίνεται με ηλεκτροκινητήρα απευθείας στο κινούμενο άξονα
Μπορεί να τοποθετηθεί σε ελάχιστο χώρο και να προσαρμοστεί σε κάθε σύστημα τροφοδοσίας .