Εταιρική Δραστηριότητα

Μελέτη – Σχεδίαση – Κατασκευή – Εγκατάσταση

Tο κύριο τετράπτυχο στο οποίο βασίζεται η δραστηριότητα της Intraweigh Automation Engineering. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς αλλά ταυτόχρονα και σε όλους μαζί αναπτύσουμε νέα προϊόντα, customize εφαρμογές, αλλά και ολοκληρώμένες γραμμές παραγωγής (turn key solutions). Αναζητώντας τη διαφοροποίηση από τον κανόνα της εποχής που ζητά την προσαρμογή των απαιτήσεων του πελάτη στις ήδη υπάρχουσες λύσεις επιλέγουμε τον πιο δύσκολο δρόμο προτείνοντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη.

Η λεπτομερής ανάλυση και η κατανόηση σε βάθος των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε διαφορετικής εφαρμογής αποτελούν την βάση για την σωστή ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης. Σκοπός των μηχανικών της εταιρείας είναι να εντοπίσουν τα σημεία κλειδιά και τις πιθανές ιδιαιτερότητες που αφορούν το ίδιο το προϊόν, τον τρόπο επεξεργασίας του , τις συνθήκες λειτουργίας συνδυάζοντας τις παραγωγικές απαιτήσεις με το κόστος επεξργασίας και φτάνοντας μέχρι την σωστή αποθήκευση και προώθηση του τελικού προϊόντος.

Με τη χρήση σύγχρονων σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad , Solidworks) έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε σε τρισδιάστατη μορφή και με κάθε λεπτομέρεια όλες τις προτεινόμενες λύσεις τοποθετώνταστες σε πραγματικές διαστάσεις στον χώρο λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τόσο η επιλογή της ορθότερης λύσης αλλά και η αποφυγή κατασκευαστικών ή δομικών λαθών.

Η χρήση των καταλληλότερων ποιοτικών πρώτων υλών , η πιστή εφαρμογή του σχεδιασμού σε συνδυασμό με τη βοήθεια του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού και σύγχρονων μεθόδων κατασκευής εξασφαλίζει την ποιότητα κατασκευής του εξοπλισμού.

Μεγάλο μέρος για τηνολοκλήρωσηςμε επιτυχία ενός έργου κρύβεται στην σωστή τελική εγκατάσταση του εξοπλισμού. Εξειδικευμένα συνεργεία με εμπειρία στις εκάστοτεεγκαταστάσειςαναλαμβάνουν την τελική τοποθέτηση του εξοπλισμού , την θέση σε λειτουργία αλλά και τις τελικές δοκιμές για την ολοκλήρωση του έργου.